Proces-Verbaal Lent

PROCES - VERBAAL

der grensbepaling van het grondgebied der Gemeente van 

Lent 

In den jare achttienhonderd Vier en Twintig den Zeventwintigste dag der maand December hebben wij, Landmeter der eerste klasse van het Kadaster, benoemd door den Heer Staatsraad administrateur der Directe belastingen In en Uitgaande regten en accijnse bij resolutie van den 13 September 1824 No 43 K, ten einde overeenkomstig de bepalingen, vervat in de wetten, decreten, reglementen etc., betrekkelijk het Kadaster, de opneming te verrigten van de omtreklijnen der Gemeenten, welke tot de Kadastrering voor den dienst van achttienhonderd  ------- zijn aangewezen, ons begeven naar de Gemeente van Lent alwaar wij gevonden hebben de Heeren R. Castijn, Landeigenaar wonende te Lent, Gemagtigd bij besluit van den Heer Gouverneur dezer Provincie in dato 15 November 1824 No 6781/15 om de Schout te vervangen bij de Grensbepaling der Gemeente van Lent als mede Johannes Daams en Bart Reijers door hun benoemde Aanwijzers, gelijk mede de Heeren Burgemeester Schouten en Gemagtigde en Aanwijzers der hier onder genoemde Gemeenten, te samen geroepen en bijeengekomen, ten einde in derzelver wederzijdsch bijzijn, de grensscheiding op te nemen van het grondgebied van Lent. Op het terrein gekomen, hebben wij onze bewerking begonnen van het punt in den omtrek der opgemelde Gemeente, hetwelk meest ten Noorden liggende, tevens tot scheiding dient, tusschen de beide Gemeenten van Lent en Ressen, en wij voorts de lijn van omschrijving gevolgd, van het Noorden naar het oosten, en vervolgens naar het Zuiden en Westen, geduriglijk aan onze regterhand houdende het grondgebied van Lent en aan onze linkerhand achtervolgens die van Ressen, Ooij, Nijmegen, Neerbosch & Slijkewijk, in voege als volgt: 

Art. 1.

GRENSSCHEIDING TEN AANZIEN DER GEMEENTE VAN

Ressen 

Beginnende aan de Zuidzijde van eenen uitweg, den uitweg bij den Boel genaamd, op het punt alwaar den zelven  tegen de Oostzijde eens anderen uitwegs  de Leemdijk geheeten aanschiet; hebben wij naar aanwijzing van den gemagtigden en aanwijzers van Lent, en in tegenwoordigheid van den Heer Arnoldus Derk Smits Lid van den Gemeente Raad van het Schout ambt Bemmel Gemagtigd bij Besluit van den Heer Gouverneur in dato 30 December 1823 No 5665/9 om de Schout te vervangen bij de grensbepaling der Gemeente Ressen, bevonden, dat de scheidingslijn die het grondgebied dier beide Gemeenten scheidt, gevormd wordt van het gezegde punt, door vermelde zijde van genoemden uitweg, denzelven in eene Oostelijke rigting volgende tot de ontmoeting van eenen weg de Ressensche wal, genaamd, -Van dit punt oostwaards wordt de grensscheiding bepaald, door de regter zijde van genoemden weg, denzelven in eene gebogene rigting volgende tot eene sloot de scheiding daarstellende tusschen het weiland van de Stad Nijmegen onder Lent en dat van den Heer  Tijmens onder Ressen. – Hier van daan met een regtsche wending wordt de grensscheiding bepaald door gezegde sloot, loopende met eenen inspringenden hoek tusschen evenvermelde eigendommen het bouwland van Matthijs Derksen en het weiland van Christiaan Hullenaar, tot de ontmoeting van eenen weg, het Ressensche Walleke genaamd. – Daar van daan Zuidwaards wordt de grensscheiding gevormd door de regter zijde van evengenoemde weg, tot eenen anderen weg, den Weg van Bemmel naar Lent genaamd. - Van daar houdt de scheidingslijn de Westzijde van genoemden weg in dezelfde directie, tot dat dezen weg eene Westelijke wending neemt. – Vervolgens Zuidwaarts wordt de grensscheiding bepaald, eerst door eene lijn lopende dwars over evenvernoemden weg, daarna door eene sloot, tot scheiding dienende tusschen het weiland van de Wed. Crijnen onder Lent, en dat van de Erven van den Heer de Ranitz onder Ressen, vervolgens langs de Oostzijde van een kolk, tot aan den Waaldijk en eindelijk in dezelfde directie door eene lijn lopende, tot op het midden van den kruin van evengenoemden dijk. – Van dit punt Oostwaards houdt de grenslijn het midden van den  kruin van evenvermelde dijk, tot in de rigting eener heining der scheiding daarstellende tusschen het weiland van de Stad Nijmegen ter regsterzijde en dat van de Erven van de Heer de Ranitz ter linkerzijde. Hier van daan Zuidwaards wordt de grensscheiding gevormd eerst door eene lijn loopende in de rigting van gezegde heining, daarna door deze heining zelve, tot aan de oever van de Rivier de Waal, en eindelijk door eene lijn dezelfde directie houdende tot in het midden dier Rivier.Op dit punt gekomen zijnde, hebben we bevonden dat hetzelve de scheiding maakte tusschen de grondgebieden van Lent en Ressen aan de regter oever van de Waal en dat van de Ooij aan de linker oever dier Rivier. – En wij hebben dit gedeelte van ons Proces-Verbaal gesloten, dat door de gemagtigden en aanwijzers van Lent en Ressen, alsmede door den Heer Joh. Aarts Lid van den Gemeente Raad van het Schoutambt Ubbergen gemagtigd bij besluit van den Heer Gouverneur dezer Provincie in dato 15 November 1824 No. 6781/15 om de Schout te vervangen bij de grensbepaling der gemeente Ooij, als ook door de aanwijzers dier gemeente getekend is. 

De Gemagtigden en aanwijzers van Lent: R. Kastijn, Joh. Daams, Bart Reijers 

De Gemagtigden en aanwijzers van Ressen: A.D. Smits, W. Bies, D. van Oppenraaij 

De Gemagtigden en aanwijzers van Ooij: Joh. Arts, H. Rutten, D. Jansen 

Art. 2.

GRENSSCHEIDING TEN AANZIEN DER GEMEENTE VAN

Ooij 

Voortgaande van het hier voren vermelde punt, is ons volgens aanwijzing van den gemagtigden en aanwijzers van Lent; en in het bijzijn van den gemagtigden en aanwijzers van Ooij, gebleken, dat de scheidingslijn die het grensgebied dier beide gemeenten scheidt bepaald wordt van het gezegde punt, en over de geheele lengte door het bed van de Rivier de Waal, deze Rivier nederwaards volgende, tot in de rigting van eene sloot aan de linker oever van de Rivier de Waal gelegen tusschen de Rijswaard van het Gasthuis van Nijmegen, en dat van de Geérfden van d’ Ooij. – Op dit punt gekomen zijnde hebben wij bevonden dat hetzelve de scheiding maakte tusschen het grondgebied van Ooij en Nijmegen aan de linker oever dier Rivier. – En wij hebben dit gedeelte van ons Proces-Verbaal gesloten dat door den gemagtigde en aanwijzers van Lent en Ooij, als mede door den Burgemeester en aanwijzers van Nijmegen geteekend is. – 

De Gemagtigden en aanwijzers van Lent: R. Kastijn, Joh. Daams, Bart Reijers 

De Gemagtigden en aanwijzers van Ooij: Joh. Arts, H. Rutten, D. Jansen 

De Burgemeester en aanwijzers van Nijmegen: A.F. van den Steen, J:W: Pels Weth, Havercamp Secretaris 

Art. 3.

GRENSSCHEIDING TEN AANZIEN DER GEMEENTE VAN

Nijmegen  

Voortgaande van het hier voren vermelde punt hebben wij naar aanwijzing van den gemagtigden en aanwijzers van Lent, en in tegenwoordigheid van den Burgemeester en aanwijzers van Nijmegen, bevonden dat de scheidingslijn die het grondgebied dier beide gemeenten scheidt gevormd wordt van het gezegde punt en over de geheele lengte door het bed van de Rivier de Waal, deze Rivier nederwaards volgende tot in de rigting van de buitenste linie van de Vesting Werken der Stad Nijmegen.Op dit punt gekomen zijnde hebben wij bevonden dat hetzelve de scheiding maakte tusschen het grondgebied van Lent ter regter zijde en de grondgebieden van Nijmegen en Neerbosch ter linker zijde. –En wij hebben dit gedeelte van ons Proces-Verbaal gesloten, dat door den gemagtigden en aanwijzers van Lent, benevens door den Burgemeester en aanwijzers van Nijmegen; alsmede door den Heer H: Thoonsen Assessoor te Nijmegen. Gemagtigde bij besluit van den Heer Gouverneur dezer Provincie in dato 16 October 1822 No. 4376/14 om de Burgemeester te vervangen bij de grensbepaling der Gemeente Neerbosch als ook door de aanwijzers der gemeente getekend is. – 

De Gemagtigden en aanwijzers van Lent: R. Kastijn, Joh. Daams, Bart Reijers 

De Burgemeester en aanwijzers van Nijmegen: A.F. van den Steen, J:W: Pels Weth, Havercamp Secretaris 

De Gemagtigden en aanwijzers van Neerbosch: H: Thoonsen, J. D. GrooD, J: Scheers 

Art. 4.

GRENSSCHEIDING TEN AANZIEN DER GEMEENTE VAN

Neerbosch 

Voortgaande van het hier voren vermelde punt, is ons volgens opgave van den gemagtigden en aanwijzers van Lent en in tegenwoordigheid van den gemagtigden en aanwijzers van Neerbosch gebleken, dat de scheidingslijn die het grondgebied dier beide gemeenten scheidt gevormd wordt van het gezegde punt, en over de geheele lengte, door het bed van de Rivier de Waal, deze Rivier in eene Westelijke rigting nederwaards volgende, tot in de rigting eener sloot, aan de regter oever van meergenoemde Rivier gelegen, tusschen de weilande van de Erven van den Heer Smits van beide zijden. – Op dit punt gekomen zijnde hebben wij bevonden dat hetzelve de scheiding maakte tusschen de grondgebieden van Lent en Slijk Ewijk ten Noorden, en het grondgebied van Neerbosch ten Zuiden. – En wij hebben dit gedeelte van ons Proces-Verbaal gesloten, dat door de gemagtigden en aanwijzers van Lent en Neerbosch, alsmede door den Heer W.F. Saaijer Landeigenaar woonende te Slijk Ewijk, gemagtigde bij besluit van den Heer Gouverneur dezer Provincie in dato 15 November 1824 No. 6781/15 om de Schout te vervangen bij de grensbepaling der Gemeente Slijk Ewijk als ook door de aanwijzers dier gemeente geteekend is. – 

De Gemagtigden en aanwijzers van Lent: R. Kastijn, Joh. Daams, Bart Reijers 

De Gemagtigden en aanwijzers van Neerbosch: H: Thoonsen, J. D. GrooD, J: Scheers 

De Gemagtigden en aanwijzers van Slijk Ewijk: W.F. Saaijer, G. Jansen, R. van der Horst 

Art. 5.

GRENSSCHEIDING TEN AANZIEN DER GEMEENTE VAN

Slijk Ewijk 

Voortgaande van het hier voren vermelde punt, is ons volgens opgave van den gemagtigden en aanwijzers van Slijk Ewijk gebleken, dat de scheidingslijn, die het grondgebied dier beide gemeenten scheidt gevormd wordt van het gezegde punt Noordoostwaards eerst door eene lijn loopende door de Rivier de Waal, in de rigting van gezegde sloot, en daarna door deze sloot zelve, loopende in onderscheidene wendingen, tusschen evenvermelde eigendommen, tot aan een kolk de grote Wiel genaamd. – Van dit punt volgt de grensscheiding de Oostzijde van gemelde kolk in eene Noordelijke en gebogen rigting, tot eene sloot, tot scheiding dienende tusschen het weiland van de Erven van den Heer Smits ter regterzijde, en dat van den Heer van Sas ter linkerzijde. – Hier van daan met een regtse wending wordt de grensscheiding gevormd door gezegde sloot lopende tusschen vermelde eigendommen tot eene andere kolk daarna langs de Noordzijde van gezegde kolk, tot eene andere sloot, tusschen de eigendommen van dezelfde eigenaren, vervolgens door deze sloot zelve, loopende in eene Noordoostelijke rigting tot den teen van den Waaldijk en eindelijk in de rigting dier sloot, tot op het midden van den kruin van den Waaldijk of weg van Thiel naar Nijmegen. – Hier van daan noordoostwaards wordt de grensscheiding bepaald eerst door eene lijn loopende dwars over evengenoemden dijk in de rigting van het midden eener uitwatering de Zeeg genaamd, daarna door het midden dezer uitwatering zelve, loopende in eene bogtige rigting, tot aan den weg van Arnhem naar Nijmegen, en eindelijk door eene lijn, dezelfde directie houdende dwars door gezegden weg door eene gracht de Grift geheeten, en dwars over de Leemdijk tot het punt bij art. 1 van dit Proces-Verbaal breedvoeriger omschreven.Op dit punt gekomen zijnde hebben wij bevonden dat hetzelve de scheiding maakte tusschen de grondgebieden van Slijk Ewijk en Bemmel aan de linkerzijde, en dat van Lent aan de regterzijde. – En wij hebben ter dezer plaats de opneming der grenzen van de Gemeente Lent ten einde gebragt, en dit ons Proces-Verbaal gesloten, dat door den Burgemeester, gemagtigden, en aanwijzers geteekend is op heden de 5 April 1825. 

De Gemagtigden en aanwijzers van Lent: R. Kastijn, Joh. Daams, Bart Reijers 

De Gemagtigden en aanwijzers van Slijk Ewijk: W.F. Saaijer, G. Jansen, R. van der Horst 

De landmeter delimitateur van het Kadaster in de Provincie Gelderland L:C: Machen 

De grensbepaling van de gemeente Lent, zoodanig als die in vorenstaande proces-verbaal is omschreven, goedgekeurd door ons Gouverneur ad interim der Provincie GelderlandArnhem, den 21 April 1825 Van Heeckeren tot Kell